• hmerologio 2018 topΗμερολόγιο του Λογιστή 2018

  Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών θα κυκλοφορήσει το «Ημερολόγιο του Λογιστή 2018», για ακόμα μια χρονιά, το οποίο περιλαμβάνει το Ημερολόγιο 2018 και το εγχειρίδιο λογιστικών, φοροτεχνικών και εργατικών θεμάτων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.


  Περισσότερα

 • banner 02Γίνε Μέλος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών

  "Μόνος μου πάω γρήγορα και μαζί πάμε πιο μακριά"

  Περισσότερα
 • gdprΑνακοίνωση του Λ.Σ.Α. για τα προσωπικά δεδομένα

  Στα πλαίσια της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Λ.Σ.Α. ενημερώνει υπεύθυνα

  Περισσότερα

 • lsa web offers isologismosΑναρτήστε τον Ισολογισμό σας στη Χαμηλότερη τιμή της Αγοράς!

  Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με την e-genius προσφέρει στους πελάτες σας το BASIC LSA για τη δημοσίευση ισολογισμών στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς!

  Περισσότερα
 • lsa banner 526X351 bΣυνεργασία του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών με την StudySmart και τον φορέα εκπαίδευσης του CIMA

  Η συνεργασία έχει ως στόχο την αναβάθμιση των Λογιστών, Φοροτεχνικών – Οικονομολόγων και τη δημιουργία υπεραξίας στις προσφερόμενες υπηρεσίες τους.

  Περισσότερα

18 Sep, 2018

Αρχική

Ερώτημα: Μεταβίβαση του συνόλου (ενεργητικό – παθητικό) ομόρρυθμης εταιρείας - Αξία τιμολογίου μεταβίβασης

Ερώτημα: μία ομόρρυθμη εταιρία μεταβιβάζεται στο σύνολο της (υποχρεώσεις , απαιτήσεις κλπ) σε μία νέα.

Η καθαρή της θέση είναι αρνητική

το τιμ που θα κοπεί από την μία εταιρία στην άλλη μπορεί να έχει μηδενική αξία?

και τι ακριβώς θα περιλαμβάνει?

η εταιρία τηρεί απλογραφικά βιβλία

Συνοπτική Απάντηση

Στο τιμολόγιο αναγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία είτε πάγια είτε εμπορεύσιμα, στην συμφωνηθείσα τιμή (πώλησης) η οποία προφανώς μπορεί να είναι μεγαλύτερη της αναπόσβεστης αξίας ή του κόστους κτήσης. Επίσης αναγράφονται οι απαιτήσεις και αφαιρετικά οι υποχρεώσεις

Πλήρης Απάντηση

1. Στο ερώτημα αναφέρεται η μεταβίβαση ομορρύθμου εταιρείας ως σύνολο. Τα ακολούθως παρατιθέμενα αφορούν στην μεταβίβαση (πώληση) του συνόλου (ενεργητικό – παθητικό) και όχι στην μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας.

2.  Έκδοση και Περιεχόμενο στοιχείου

2.1 Για τις προϊσχύουσες διατάξεις (Κ.Β.Σ./ Κ.Φ.Α.Σ.) για την μεταβίβαση επιχείρησης ως σύνολο ή υποκαταστήματος, πηγή / αναφορά έχουμε στο Θ.316 του άρθρου 12 του έργου του κ. Σταματόπουλου Κ.Β.Σ. Ανάλυση- Ερμηνεία (εκδ. 2008). Από το θέμα αυτό παρατίθεται απόσπασμα :

Θ.316 « Μεταβίβαση επιχείρησης ή κλάδου αυτής στο σύνολο. Μεταβίβαση υποκαταστήματος. Απαλλαγή από το Φ.Π.Α.. Τρόπος έκδοσης τιμολογίου (σημ.: απόσπασμα)

«3. Από τις διατάξεις του άρθρο 12 παρ. 16 του Κ.Β.Σ. δεν προκύπτει εξαίρεση ή ειδική ρύθμιση σχετικά με την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου. Στην παρ. 16 κατονομάζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται τιμολόγιο και βεβαίως δεν συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση αυτή.

6. Το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδοθεί είναι το Τιμολόγιο- Δελτίο Αποστολής. Δελτίο Αποστολής απαιτείται ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία δεν λαμβάνει χώρα διακίνηση των αγαθών, αφού εκδίδεται σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Κ.Β.Σ..

Τα αγαθά, στο Τ-ΔΑ πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά κατ΄είδος, είτε είναι εμπορεύσιμα είτε είναι πάγια. Στην συνέχεια περιγράφονται άλλα στοιχεία του ενεργητικού και ακολουθούν μειωτικά οι υποχρεώσεις (παθητικό) της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης. Τέλος αναγράφεται η υπεραξία της επιχείρησης (φήμη- πελατεία κ.λπ.). [...]».

2.2 Υπό Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014), στο άρθρο 8 περί τιμολογίου πώλησης, στις παρ. 1- 2 αναφέρεται : «(παρ. 1) Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φ.Π.Α., βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. (παρ. 2) Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό».

Στην ΠΟΛ.1003/31-12-2014 για τις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται :

• παρ. 8.2 «… εκδίδεται τιμολόγιο, για πωλήσεις προς άλλη οντότητα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος του Φ.Π.Α. ή εξαγωγές ή γενικά πρόσωπα του άρθρου 1 του παρόντος νόμου»

• παρ. 8.2.1 «Η απαιτούμενη αποδοχή (παράγραφος 2) του τιμολογίου πώλησης (ή έγγραφου που εξομοιώνεται με τιμολόγιο) εκ μέρους του παραλήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση μπορεί να διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό. Ενδεικτικά, η εξόφληση του τιμολογίου θεωρείται ως έμμεση αποδοχή αυτού»

2.3 Κατά τα ανωτέρω (υπό Ε.Λ.Π.), για την μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης (ενεργητικό - παθητικό) μπορεί να εκδοθεί τιμολόγιο (ως ίσχυσε και υπό Κ.Β.Σ. / Κ.Φ.Α.Σ.) ή εναλλακτικά, στη βάση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.4308/2014 μπορεί να συνταχθεί άλλο έγγραφο (συμφωνητικό) (το οποίο θεωρείται τιμολόγιο εφόσον σε αυτό περιέχονται όλα τα στοιχεία του τιμολογίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 του νόμου, και είναι αποδεκτό από τους συναλλασσομένους).

3. Όπως παραπάνω σημειώνεται, στο τιμολόγιο αναγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία είτε πάγια είτε εμπορεύσιμα, στην συμφωνηθείσα τιμή (πώλησης) η οποία προφανώς μπορεί να είναι μεγαλύτερη της αναπόσβεστης αξίας ή του κόστους κτήσης. Επίσης αναγράφονται οι απαιτήσεις και αφαιρετικά οι υποχρεώσεις.

Το τιμολόγιο κατ΄ αρχάς δεν μπορεί να έχει αρνητική αξία. Συνεπώς, για την θετική αξία, είτε τα πάγια και εμπορεύσιμα τιμολογούνται σε τιμές πάνω από το κόστος (όχι όμως πάνω από την τιμή σε μια συνήθη συναλλαγή), είτε τιμολογείται υπεραξία επιχείρησης.

Πηγή: e-forologia.gr

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, όπως περιγράφονται στην Πολιτική μας σχετικά με τα cookies. Aν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, παρακαλώ πατήστε «Συμφωνώ». Εάν αρνηθείτε την χρήση των cookies, τότε αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως σχεδιάστηκε, λόγω της μη διαθεσιμότητας των cookies.

Διαβάστε την πολιτική μας σχετικά με τα cookies

ΣΥΜΦΩΝΩ